Verzekering

VERZEKERINGSCERTIFICAAT


VERZEKERING TEGEN MATERIËLE SCHADE EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Met verwijzing naar de originele polis 0194877 werkmaterieelverzekering wordt hiermee verklaard dat

wij, Achmea Schadeverzekeringen N.V., hebben verzekerd:

 

Verzekerden
 
Gebroeders Roskam B.V. te Amsterdam en gelieerde vestigingen in Nederland, zijnde de verzekeringnemer, en de huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer.
 
Verzekerde objecten    
en verzekerde periode
 
Verzekerd zijn de objecten zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen en verzekerde periode de verzekeringnemer en de huurder. De verzekerde periode is de huurtermijn zoals vermeld op dezelfde verhuurovereenkomst.
 
Verzekerde risico’s
 
Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Uitsluitend wanneer een gehuurde object valt onder het regime van de WAM (= Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal EUR 5.000.000,- per gebeurtenis bij lichamelijk letsel en maximaal EUR 2.500.000,- voor materiële schade (maximaal EUR 1.000.000,- voor schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen) indien en voor zover de schade is veroorzaakt met of door het betreffende gehuurde object.
 
 Condities
 
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis zijn van toepassing.De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.
 
Uitsluitingen
 
Uitsluitingen Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC). Schade aan de bestuurder van het gehuurde object. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 
Premie en eigen risico
 
De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder, te weten:
  • Objectwaarde tot EUR 500,-: bij diefstal EUR 50,- en bij overige schaden EUR 25,-;
  • Objectwaarde van EUR 501,- tot EUR 5.000,-: bij diefstal EUR 250,- en bij overige schaden EUR 125,-;
  • Objectwaarde van EUR 5.001,- of meer: bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,- en bij overige schaden EUR 250,-.

 

 

Schademelding
 
Elke schade of aansprakelijkheidsclaim moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de verhuurder, doch uiterlijk binnen 3x 24 uur. Aansprakelijkheidsclaims en/of diefstalschaden moeten bij voorkeur onmiddellijk telefonisch worden gemeld. Bij aansprakelijkheidsclaims mogen géén toezeggingen worden gedaan aan tegenpartijen! Een schademelding moet altijd vergezeld gaan van een ingevuld algemeen schadeformulier (dient door u te worden verzorgd) en – in geval van diefstal – een proces verbaal.
 
Overige bepalingen
 
Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de condities en bepalingen van de bovengenoemde polis werkmaterieelverzekering op naam van de verzekeringnemer en afgegeven door Achmea Schadeverzekeringen N.V. In geval van een geschil prevaleren de condities en bepalingen van de originele polis.
 
 
 
ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Afdeling Transportverzekeringen
 
versie 1 januari 2010
geldig vanaf deze datum

Copyright © Gebr. Roskam B.V. 2016   Disclaimer   Voorwaarden